احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت)

11دی 1396 نویسنده : پیروز حناچی/محمود پورسراجیان

 

 

نام کتاب: احیای بافت شهری تاریخی(با رویکرد مشارکت)

نویسنده: پیروز حناچی  /  محمود پورسراجیان

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

چاپ دوم: 1393