شهردار ساری
مهدی عبوری
سمت
شهردار ساری
ارتباط با شهردار ساری
  • تلفن : 01133516003
  • تلفن : 01133516004
  • پست الکترونیک :

 

 

*  شهردار ساری

*  معاون اداری و مالی صدا و سیمای مازندران

*  مدیر حراست صدا و سیمای مازندران

 

 

*  کارشناسی: علوم ارتباطات

کارشناسی ارشد:  جغرافیا

دکترا: مدیریت دولتی